Juridische vermeldingen

1. Introductie

De demo.izimo.be/pack-interaction/ site (de "Site") is het eigendom van IZIMO. Het bedrijf dat de site heeft ontworpen en gebouwd is Pixcell scs. Gebruikers van de site kunnen via e-mail contact opnemen met de webmaster via info@trianon-invest.be. De Site geeft toegang tot andere sites die wel of niet toebehoren aan IZIMO en waarschijnlijk hun eigen juridische kennisgevingen hebben, die moeten worden geraadpleegd en gerespecteerd. De gebruiker erkent ook deze juridische kennisgeving te hebben gelezen en verbindt zich ertoe deze te respecteren. De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat de website 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk is, met uitzondering van gevallen van overmacht, computerproblemen, moeilijkheden met betrekking tot telecommunicatienetwerken of technische problemen. Om redenen van onderhoud kan IZIMO de toegang tot de site onderbreken en proberen ze de gebruikers van tevoren op de hoogte te stellen. IZIMO en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site, inclusief ontoegankelijkheid, verlies van gegevens, schade, vernietiging of virussen die van invloed kunnen zijn computerapparatuur van de gebruiker en / of de aanwezigheid van virussen op zijn site. De gebruiker verklaart dat de kosten van toegang en navigatie op de Site zijn exclusieve verantwoordelijkheid zijn. Ingeval de gebruiker de site bezoekt vanuit een andere staat dan België, verbindt hij zich ertoe de naleving van de lokaal toepasselijke wetgeving te waarborgen.

2. Informatie op de site

De informatie op de Site is ter informatie. IZIMO en haar partners kunnen niet garanderen dat de informatie op de Site accuraat, volledig en tijdig is en dat haar partners alles in het werk stellen om gebruikers informatie en / of hulpmiddelen ter beschikking te stellen die beschikbaar en gecontroleerd zijn, maar die niet aan verantwoordelijk voor fouten of weglatingen, gebrek aan beschikbaarheid van informatie en diensten. Dientengevolge, erkent de gebruiker het gebruiken van deze informatie onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid.

3. Naleving van wetgeving

IZIMO informeert gebruikers van de site dat alle geldende wetten en regelgevingen van toepassing zijn op internet. De gebruikers van de site demo.izimo.be/pack-interaction/ zijn met name verplicht om - de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, waarvan de overtreding vatbaar is voor strafsancties, te respecteren. Zij moeten zich ook onthouden, wat betreft de persoonsgegevens die zij raadplegen, van elke verzameling, elk misbruik en in algemene zin van elke handeling die een inbreuk kan vormen op het privé-leven of de reputatie van de personen. . IZIMO bezit of bezit de rechten op de algemene structuur van de Site, de boomstructuur, de teksten, de geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, de afbeeldingen, de geluiden ... en meer in het algemeen alle elementen die de Site samenstellen. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, verzending, denaturatie, geheel of gedeeltelijk van de site of de inhoud ervan, door welk proces dan ook en op welk medium dan ook is verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of de inhoud ervan, de hierin openbaar gemaakte informatie zou de aansprakelijkheid van de gebruiker kunnen veroorzaken en een inbreuk vormen die bestraft kan worden door de artikelen L 335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property. Hetzelfde geldt voor databestanden die verschijnen op de site, indien aanwezig, die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting in de code voor intellectuele eigendom van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de wettelijke bescherming van databases. Als zodanig zou elke reproductie of extractie de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn. De handelsmerken van IZIMO en de logo's die op de site verschijnen zijn geregistreerde handelsmerken. Elke reproductie of gehele of gedeeltelijke weergave van deze merken of deze logo's, alleen of geïntegreerd met andere elementen, zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van IZIMO is verboden en zou de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn in de zin van de artikelen L 713 -2 en L 713-3 van de Code of Intellectual Property. De gebruiker gaat ermee akkoord, op straffe van burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid, de site niet te gebruiken voor: het op enigerlei wijze verzenden (via e-mail of anderszins) van inhoud, met inbegrip van programma's, codes, virussen, enz ... bedoeld om de functionaliteit van de Site te vernietigen of te beperken, op welke manier dan ook (e-mail of anderszins) door te geven in de interactieve diensten die op de Site worden aangeboden, inclusief in fora, elke inhoud onwettig of schadelijk, en in het bijzonder, berichten die beledigend, beledigend, lasterlijk, denigrerend, vernederend, pornografisch of niet gerelateerd aan de voorgestelde onderwerpen zijn; op welke manier dan ook, inhoud die in strijd is met intellectuele-eigendomsrechten, industriële rechten, persoonlijkheidsrechten, enz. IZIMO behoudt zich het recht voor om, als onderdeel van zijn interactieve diensten, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud van welke aard dan ook te verwijderen, inclusief berichten, tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen enz. hetgeen in strijd zou zijn met de geldende wetten en voorschriften en met name de hierboven beschreven voorschriften. In het geval dat een gebruiker een van de inhoud van de site wenst te gebruiken (tekst, afbeelding enz.), Verbindt hij zich ertoe de voorafgaande schriftelijke toestemming IZIMO te vragen, door een e-mail te schrijven of naar de webmaster of de directeur te sturen van publicatie van de site.

4. Wijziging van de juridische kennisgeving

IZIMO behoudt zich het recht voor om deze kennisgeving op elk gewenst moment te wijzigen. De gebruiker stemt er daarom mee in om het regelmatig te raadplegen.

5. Jurisdictie

Elk geschil met betrekking tot de site demo.izimo.be/pack-interaction/ wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. De hoven en rechtbanken van Brussel zijn bij uitsluiting bevoegd in geval van betwisting.

6. Beveiliging

De hyperlinks die zijn ingesteld als onderdeel van de Site naar andere bronnen op internet, inclusief partners, zijn onderworpen aan voorafgaande toestemming en uitdrukkelijk. IZIMO is echter niet de uitgever van deze sites, maar heeft geen controle over de inhoud. Dientengevolge kan IZIMO in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de sites die zo toegankelijk zijn, of voor het verzamelen en verzenden van persoonlijke gegevens, de installatie van cookies of enig ander proces voor dezelfde doeleinden dat door deze sites wordt uitgevoerd. Gebruikers en bezoekers van de Site kunnen in geen geval een hyperlink naar de Site opzetten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IZIMO. Elke aanvraag voor dit doel moet worden gericht aan de directeur publicatie van de site.

7. Privacy

De gebruiker wordt erop gewezen dat tijdens zijn bezoeken aan de site een cookie automatisch in zijn browser kan worden geïnstalleerd. De cookie is een gegevensblok dat de gebruiker niet identificeert, maar wordt gebruikt om informatie over de navigatie ervan op de site vast te leggen. Het doel van het gebruik van deze cookies is het analyseren van aanwezigheid, metingen van het publiek, enz. Om de kwaliteit van de site te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om de informatie die u tijdens het browsen hebt opgeslagen te verwijderen door cookies te verwijderen of uit te schakelen. De parametrering van navigatiesoftware maakt het mogelijk om de aanwezigheid van de cookie te informeren en mogelijk te weigeren. De gebruiker wordt er met name op gewezen dat, in overeenstemming met artikel 27 van de wet van 6 januari 1978, persoonlijke informatie die door de gebruiker wordt verstrekt vanwege de formulieren op de site bestemd is voor IZIMO en in geen geval zal worden gecommuniceerd met derden.

TRIANON INVEST IMMOBILIERE

Anderlecht

31 Rue du Potaerdenberg, 1070 Anderlecht
+32 2 520 19 00
info@trianon-invest.be

TRIANON INVEST IMMOBILIERE

Uccle

77 Floridalaan,
1180 Ukkel
+32 2 340 37 07
info@trianon-invest.be

Erkend BIV makelaars

BIV 504.240
BTW: BE 0840.462.537
IBAN: BE41 3630 9571 6610
BIC: BBRUBEBB


Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV), Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel. (www.biv.be)
Onderworpen aan de deontologische code BIV
RC professionnelle et cautionnement via AXA Belgium SA – police n° 730.390.160